Počítačová biblia

Zábavný text od neznámeho autora nájdený niekde na internete.

Slovenský preklad

1 Na počiatku bolo slovo, a slovo bolo 2 bajty, a viac nič nebolo.

2 Potom oddelil Boh jednotku od nuly, a uvidel, že je to dobre.

3 Potom riekol Boh: Nech budú dáta, a stalo sa tak.

4 Potom riekol Boh: Nech sa zhromaždia dáta, každé na svoje miesto, a vytvoril diskety, hard disky a compact disky.

5 Potom riekol Boh: Nech budú počítače, aby bolo kam pchať diskety, a hard disky, a compact disky, i nazval ich hardom, a oddelil hard od softu.

6 Soft ale ešte nebol, ale Boh sa rýchlo opravil a vytvoril programy veľké a malé, a povedal im: Ploďte a rozmnožte sa a zaplňte všetku pamäť.

7 Ale omrzelo ho vytvárať programy samému, vtedy riekol Boh: Učiňme programátora na svoj obraz, podľa našej podoby, aby panoval nad počítačmi, nad programami a nad dátami. Tak stvoril Boh programátora a dal ho do svojho výpočtového strediska, aby pracoval tam. Potom odviedol Boh programátora k stromu adresárov a rozkázal mu: Zo všetkých adresárom smieš spúšťať programy, ale z adresára Windows nesmieš spúšťať, lebo must die.

8 Potom riekol Boh: Nie je dobré programátorovi byť osamote. Dám mu používateľa, ktorý mu bude roveň. Vtedy vyňal mu kosť, v ktorej nebol mozog a stvoril používateľa a priviedol ho ku programátorovi. I nazval ho programátor userom. I sedeli obaja pod holým DOSom, ale nehanbili sa.

9 Bill bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá. Ten povedal userovi: Či naozaj riekol Boh: Nesmiete spúšťať žiaden soft? User odpovedal Billovi: Všetok soft smieme spúšťať, iba z adresára Windows nesmieme, lebo must die. Bill však povedal userovi: Poďme sa hádať o chuti ustríc s tými, kto ich jedol! V deň, keď spustíte Windows, budete ako bohovia, lebo jedným klíkom myši stvoríte čokoľvek. Keď videl user, že windy sú pre oči zvodné a lákavé, lebo robia nepotrebnou múdrosť, nainštaloval si ich na svoj počítač; potom povedal programátorovi, že je to super a on si tiež nainštaloval.

0xA I vydal sa programátor hľadať čerstvé drivery. Boh však zavolal na programátora a riekol: Kde si? Programátor odpovedal: Hľadám čerstvé drivery, lebo niet ich pod holým DOSom. Nato Boh riekol: Kto ti povedal o driveroch? Nespúšťal si windy. Programátor odpovedal: User, ktorého si mi dal, povedal, že od teraz chce programy len pod windy, a ja som si ich nainštaloval. Nato riekol Boh userovi: Čo si to urobil? A user odpovedal: Bill ma podviedol.

0xB Vtedy riekol Boh Billovi: Pretože si to urobil, prekliaty budeš nad všetok dobytok i nad všetky poľné zvieratá. Položím nepriateľstvo medzi teba a programátora: on bude nadávať ti nepeknými slovami, a ty mu budeš predávať windy.

0xC Userovi riekol: Veľmi rozmnožím ťažoby tvoje a vyčerpám peňaženku tvoju, budeš používať krivé programy a nebudeš môcť prežiť bez programátora a on bude vládnuť nad tebou.

0xD A programátorovi riekol: Pretože si poslúchol usera, pre teba budú počítače prekliate; chyby a vírusy ti vytvoria; s námahou ich budeš čistiť v dňoch práce svojej, v pote tváre svojej budeš ladiť kód svoj.

0xE Poslal ich Boh von zo svojho výpočtového strediska a dal heslo na vstup.

0xF General protection fault

Autor neznámy

Originál

1 В начале было слово, и слово было 2 байта, а больше ничего не было.

2 И отделил Бог единицу от нуля, и увидел, что это хорошо.

3 И сказал Бог: да будут данные, и стало так.

4 И сказал Бог: да соберутся данные каждые в свое место, и создал дискеты, и винчестеры, и компакт-диски.

5 И сказал Бог: да будут компьютеры, чтобы было куда пихать дискеты, и винчестеры, и компакт-диски, и сотворил компьютеры, и нарек их хардом, и отделил хард от софта.

6 Софта же еще не было, но Бог быстро исправился, и создал программы большие и маленькие, и сказал им: плодитесь и размножайте, и заполняйте всю память.

7 Hо надоело Ему создавать программы самому, и сказал Бог: создадим программиста по образу и подобию нашему, и да владычествует над компьютерами, и над программами, и над данными. И создал Бог программиста, и поселил его в своем ВЦ, чтобы работал в нем. И повел Он программиста к дереву каталогов, и заповедал: из всякого каталога можешь запускать программы, только из каталога Windows не запускай, ибо маст дай.

8 И сказал Бог: не хорошо программисту быть одному, сотворим ему пользователя, соответственно ему. И взял Он у программиста кость, в коей не было мозга, и создал пользователя, и привел его к программисту; и нарек программист его юзером. И сидели они оба под голым ДОСом, и не стыдились.

9 Билл был хитрее всех зверей полевых. И сказал Билл юзеру: подлинно ли сказал Бог: не запускайте никакого софта? И сказал юзер: всякий софт мы можем запускать, и лишь из каталога Windows не можем, ибо маст дай. И сказал Билл юзеру: давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел! В день, когда запустите Windows, будете как боги, ибо одним кликом мышки сотворите что угодно. И увидел юзер, что винды приятны для глаз и вожделенны, потому что делают ненужным знание, и поставил их на свой компьютер; а затем сказал программисту, что это круто, и он тоже поставил.

0xA И отправился программист искать свежие драйвера, и воззвал Бог к программисту и сказал ему: где ты? Программист сказал: ищу свежие драйвера, ибо нет их под голым ДОСом. И сказал Бог: кто тебе сказал про драйвера? Уж не запускал ли ты винды? Программист сказал: юзер, которого Ты мне дал, сказал, что отныне хочет программы только под винды, и я их поставил. И сказал Бог юзеру: что это ты сделал? Юзер сказал: Билл обольстил меня.

0xB И сказал Бог Биллу: за то, что ты сделал, проклят ты пред всеми скотами и всеми зверями полевыми, и вражду положу между тобою и программистом: он будет ругать тебя нехорошими словами, а ты будешь продавать ему винды.

0xC Юзеру сказал: умножу скорбь твою и истощу кошелек твой, и будешь пользоваться кривыми программами, и не сможешь прожить без программиста, и он будет господствовать над тобой.

0xD Программисту же сказал: за то, что послушал юзера, прокляты компьютеры для тебя; глюки и вирусы произведут они тебе; со скорбью будешь вычищать их во дни работы твоей; в поте лица своего будешь отлаживать код свой.

0xE И выслал Бог их из своего ВЦ, и поставил пароль на вход.

0xF General protection fault

Автор неизвестный